Regulamin hurtowni

Zawarcie umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby.

Kupujący ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze

Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny

być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego.

W przypadku zrezygnowania przez Kupującego z możliwości zawarcia umowy na drodze

indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

REGULAMIN HURTOWNI INTERNETOWEJ HOVLER

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub

jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do

czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej

działalnością gospodarczą lub zawodową.;

2. Konsument – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca

u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub

zawodową.

3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

4. Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient

5. Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.

6. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem Sklepu

internetowego zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a

Sprzedającym.

7. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu

internetowego.

8. Sklep internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem hurtownia.hovler.pl,

za pośrednictwem którego Kupujący może w szczególności składać Zamówienia;

9. Sprzedawca – ………………………………………………………………………………………….

10. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym.

11. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta

pomiędzy Sprzedającym a Kupującym zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego

Sklepu;

II. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego.

2. Sklep internetowy, działający pod adresem www.colpotech.com,

prowadzony jest przez Sprzedawcę.

3. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system

teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań

technicznych:

a. dostęp do komputera

b. dostęp do internetu

4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem

odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu hurtownia.hovler.pl oraz pobrać go i

sporządzić jego wydruk.

5. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami

brutto (zawierają podatek VAT). Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który

określony jest w cenniku dostaw.

6. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu internetowej, w

szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do

zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

7. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu ułatwienia

procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło,

niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków

ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia

przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili możliwość

wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w sklepie.

8. Kupujący zobowiązany jest w szczególności do:

a. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w

b. niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu

c. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Kupujących,

d. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w

e. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na

szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

internetowego niezamówionej informacji handlowej,

zakresie własnego użytku osobistego,

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z

ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

1. Kupujący może składać Zamówienie 24 godziny na dobę.

2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do

koszyka.

3. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności,

z których część może być wielokrotnie powtarzana:

a. dodanie do koszyka Produktu;

b. Uzupełnienie formularza zamówienia o dane niezbędne do realizacji zamówienia,

c. wybór rodzaju dostawy;

d. wybór rodzaju płatności;

e. akceptacja Regulaminu;

f. wyrażanie przez Kupującego zgody na przetwarzanie jego danych osobowych.

g. złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamawiam”.

4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient

ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym

celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami

dostępnymi na stronie.

5. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Sprzedającym

Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

6. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne

potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

7. Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia zamówienia.

8. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, o

czym informuje on Klienta w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia.

9. Realizacja zamówienia Klienta płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności

elektronicznych następuje niezwłocznie po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta

na koncie Sprzedającego.

10. Realizacja zamówienia Klienta może być uzależniona od dokonania wpłaty całości lub części

wartości zamówienia lub uzyskania limitu kredytu kupieckiego co najmniej o wartości

zamówienia lub zgody Sprzedającego na wysłanie zamówienia za pobraniem (płatnego przy

odbiorze).

11. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

12. Realizacja zamówienia Konsumenta płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu

płatności elektronicznych następuje niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na

koncie Sprzedającego, co powinno nastąpić w terminie 1-3 dni od złożenia zamówienia,

chyba że Konsument nie był w stanie spełnić świadczenia z nie swojej winy i poinformował o

tym Sprzedającego.

13. Jeśli realizacja zamówienia będzie niemożliwa ze względu na choćby przejściową

niedostępność zamówionego towaru, Sprzedający niezwłocznie informuje o tym Kupującego,

wskazując równocześnie na prawo do:

a. odstąpienia przez Kupującego od umowy w całości. W przypadku wyboru tej możliwości

b. odstąpienia przez Kupującego od zamówienia w części. W przypadku wyboru tej

przez Kupującego, Sprzedający niezwłocznie zwraca całą zapłaconą przez Kupującego

cenę oraz poniesioną opłatę za dostawę. Sprzedający zwolniony jest z obowiązku

wykonania zamówienia w całości,

możliwości przez Kupującego, Sprzedający niezwłocznie zwraca odpowiednią część

zapłaconej przez Kupującego ceny. Sprzedający wykonuje zamówienie w pozostałej

części,

 

V. Dostawa

1. Kupujący ma możliwość wyboru osobistego odbioru Towaru w siedzibie Sprzedającego lub

dostawy Towaru w jednym z udostępniony przez Sklep internetowy sposób.

2. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod

adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

3. Sprzedający dopuszcza zrealizowanie przesyłek poprzez operatora pocztowego Poczta Polska,

DPD , przesyłki firmowej lub odbiór osobisty. Dodatkowe informację o kosztach dostawy

można przeczytać w zakładce Dostawa towaru.

4. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się transportem za pośrednictwem firm kurierskich

Poczta Polska, DPD.  Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania

Zamówienia przed jego potwierdzeniem.

5. Termin realizacji dostawy wynosi od 2 do 14  dni roboczych licząc od dnia wysłania

przez Klienta Zamówienia.

 

VI. Ceny i metody płatności

1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w

tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki):

2. Płatności za Zamówienie Kupujący może dokonywać przez:

a. przelew bankowy na konto Sprzedającego nr 18 1440 1156 0000 0000 0419 9499

b. kartami kredytowymi za pośrednictwem płatności PayPal,

c. systemem płatności on-line DoOt-Pay.

3. Odbierając osobiście towar w siedzibie Sprzedającego Kupujący płaci gotówką.

4. Przy zamówieniu poniżej 300zł brutto, do kosztów przesyłki kurierskiej zostanie naliczona

opłata w wysokości 15zł za nieprzekroczenie minimum logistycznego dla bezpłatnej

przesyłki.

 

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do

odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia

kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.

2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania

rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór

stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

4. Zgłoszenia można kierować na adres: ul. Joachima Lelewela  4A/40, 53-505 Wrocław lub drogą

tradycyjną na adres Sprzedającego.

5. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail otrzymanie oświadczenia o

odstąpieniu od umowy.

6. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

7. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż

14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie

rzeczy przed jego upływem.

8. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i

ryzyko.

9. Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na

nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem

terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego

mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie

dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1. Prawa konsumenckiego.

10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem

umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do

stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

11. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia

o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie

dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał

sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez

Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33

Prawa konsumenckiego.

12. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego

użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie

wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

13. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili

otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w

zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów i gwarancja

1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1]

Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym.

2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na

podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres ul. Joachima Lelewela  4A/40, 53-505

Wrocław,

Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby

to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie

rozpatrzona.

3. Sprzedawca nie jest producentem Towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu

gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie

gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać

swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego

adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

IX. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Konsument posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów

rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu

b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji

konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie

sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży,

Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie

polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Usługodawcą,

c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między

Konsumentem, a Usługodawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego

(miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań

statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów,

Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z

pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady

dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych

powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których

zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji

Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi: http://www.uokik.gov.pl.

X. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu

cywilnego oraz przepisy Prawa konsumenckiego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.